Kamieniołom w Kazimierzu Dolnym
Teren będący przedmiotem opracowania wymagał rekultywacji ukierunkowanej na rewitalizację terenu, których głównymi czynnikami są walory przyrodnicze, aspekty kulturowe oraz wprowadzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Kamieniołom przez swoją strukturę pozwala na połączenie wyżej wymienionych funkcji oraz stworzenie miejsca unikalnego w skali regionu, a nawet kraju. Przedstawiona koncepcja konkursowa w pełni opierała się na przedprojektowych analizach studialnych oraz obowiązujących aktach prawnych warunkujących sposób zagospodarowania terenu. Współpraca projektowa Justyna Mazur, Katarzyna Dziob